Privacy en cookies

Aansprakelijkheid

Easyspaces besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Zij kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien zij opmerkzaam worden gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.

Bovendien kan Easyspaces geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.

De website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. Easyspaces is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

Copyright

Verzoeken om materiaal van deze site voor niet-commerciële doeleinden aan te wenden zullen in de regel een welwillende houding ontmoeten. Aan toestemming terzake zullen in de regel wel de voorwaarden worden verbonden dat recht wordt gedaan aan de context van het materiaal en dat deze website als bron vermeld wordt. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

Informatie over Cookies

Inleiding

Easyspaces verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Easyspaces. En de door contactaanvragen en booking engine verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens

Easyspaces behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Easyspaces verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en de booking engine. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. Easyspaces verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De website easyspaces.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Easyspaces beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Easyspaces na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Easyspaces gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Easyspaces website en hun functionaliteit.

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Easyspaces inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en bezoekduur. Op deze manier kan Easyspaces de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Easyspaces kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Beveiliging

Easyspaces heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van Easyspaces zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Easyspaces kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Easyspaces, dan kunt u deze richten aan Easyspaces, tel: +31 (0)164 213 805

Wijziging van Privacy Statement

Easyspaces behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Easyspaces adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Gebruik persoonsgegevens

Easyspaces gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daar bijbehorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten.

Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Easyspaces / Interium Vastgoed Beheer B.V.

Zuidzijde Haven 39a
4611 HC Bergen op Zoom
T +31 (0)164 213 805