Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Gehanteerde begrippen
“Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst inhoudende het afnemen van een Membership, alsmede op leveringen en diensten van Interium Vastgoed Beheer BV.
“btw”: belasting toegevoegde waarde zoals bedoeld in Wet op de omzetbelasting 1968, belasting opgelegd in overeenstemming met Richtlijn 2006/112 en/of enige andere belasting geheven over toegevoegde waarde
“Fair use”:het door Interium Vastgoed Beheer BV gehanteerde fair-use policy, zoals uiteengezet in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden
“Gebruiker”: de natuurlijke persoon die door de Member is gemachtigd gebruik te maken van een Werkplek binnen Interium Vastgoed Beheer BV.
“Interium Vastgoed Beheer BV”: Interium Vastgoed Beheer BV, dan wel een aan Interium Vastgoed Beheer BV gelieerde entiteit
“Interium Vastgoed Beheer BV-Locaties”: de bij Interium Vastgoed Beheer BV in eigendom zijnde vestigingen waarbinnen de Memberships geldig zijn. Interium Vastgoed Beheer BV behoudt zich het recht voor het aantal vestigingen te wijzigen. Een lijst van actuele vestigingen kan worden gevonden op de Website.
“Huishoudelijk Reglement”: het op de Gebruiker van toepassing zijnde huishoudelijk reglement, welke per Interium Vastgoed Beheer BV-Locatie kan verschillen.
“Member”: de contractuele wederpartij van Interium Vastgoed Beheer BV, zijnde de afnemer van het Membership.
“Membership”: het type dienst dat door de Member wordt afgenomen van Interium Vastgoed Beheer BV ten behoeve van een Gebruiker respectievelijk Gebruikers. De keuze voor het type Membership wordt gemaakt via de Website en wordt vastgelegd in de overeenkomst.
“Privacy-Verklaring”: de Privacy Verklaring van toepassing tussen Interium Vastgoed Beheer BV, de Member en de Gebruiker, waarin wordt omschreven welke persoonsgegevens met welke grondslag en met welk doel door Interium Vastgoed Beheer BV worden verwerkt. De Privacy-Verklaring is gepubliceerd op de Website.
“Website”: www.easyspaces.nl
“Werkplek”: een ergonomisch ingerichte werkplek, een meetingroom en/of een workspace for a day.

Overeenkomst

2. Totstandkoming overeenkomst (het “Membership”)
Via de Website vult de Member de gevraagde gegevens in en selecteert de Member het gewenste Membership. Door op de Website akkoord te geven op het geselecteerde Membership, op de Privacy-Verklaring en deze Algemene Voorwaarden, door op de daartoe bestemde online “button” te klikken, is sprake van aanbod en aanvaarding en komt een overeenkomst tot stand tussen de Member en Interium Vastgoed Beheer BV. Elke betalingsverplichting van de Member ontstaat uit hoofde van de overeenkomst (wijze van betaling en exacte betaalmoment is afhankelijk van het gekozen Membership) en/of door het gebruik van aanvullende leveringen en diensten.
Van de overeenkomst ontvangt de Member een schriftelijke bevestiging per e-mail op het door de Member opgegeven e-mail adres. Op deze gesloten overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden en de Privacy-Verklaring van toepassing. De overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst voor de levering van diensten en op geen enkele wijze als een huurovereenkomst.

3. Verhouding Interium Vastgoed Beheer BV, Member en Gebruiker
De overeenkomst komt tot stand tussen Interium Vastgoed Beheer BV en de Member. De Gebruiker is een door de Member gemachtigde natuurlijke persoon die daadwerkelijk gebruik maakt van een Werkplek binnen een Interium Vastgoed Beheer BV-Locatie en/of aanvullende leveringen en diensten afneemt. De Member staat ervoor in dat de Gebruiker zich houdt aan de ter plaatse geldende wet- en regelgeving en aan deze Algemene Voorwaarden (waaronder mede te verstaan de Fair Use policy en het Huishoudelijk Reglement). De Gebruiker dient de aanwijzingen van Interium Vastgoed Beheer BV personeel op een Interium Vastgoed Beheer BV-Locatie op te volgen. Ook accepteert de Member dat in het geval de Gebruiker aanvullende leveringen en diensten afneemt binnen een Interium Vastgoed Beheer BV-Locatie, dat een betalingsverplichting van de Member tot stand komt richting Interium Vastgoed Beheer BV. De Member is volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het handelen van een Gebruiker.

4. Welke diensten vallen binnen een Membership
Interium Vastgoed Beheer BV stelt op basis van beschikbaarheid binnen de Interium Vastgoed Beheer BV-Locaties een Werkplek ter beschikking aan de Gebruiker. Er is geen sprake van een recht op een vaste Werkplek (zie ook het Huishoudelijk Reglement). Gebruik van de Werkplek is op basis van beschikbaarheid en inclusief energieverbruik en internet (op basis van Fair Use).
Gebruik van de Werkplek binnen een Interium Vastgoed Beheer BV-Locatie is op basis van beschikbaarheid en reservering vooraf. Hetzelfde geldt voor aanvullende leveringen en diensten binnen een Interium Vastgoed Beheer BV-Locatie. Het reserveren vindt plaats in de app omgeving en/of bookingstool via de Website. Meer informatie over de boekingen vindt men op de Website.

5. Aanvullende leveringen en diensten
De Member respectievelijk de Gebruiker kan op een Interium Vastgoed Beheer BV-Locatie aanvullende leveringen en diensten afnemen. De beschikbare leveringen en diensten kunnen afhankelijk zijn van de specifieke Interium Vastgoed Beheer BV-Locatie en beschikbaarheid. De per Interium Vastgoed Beheer BV-Locatie beschikbare leveringen en diensten staan weergeven op de Website en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. Interium Vastgoed Beheer BV is gerechtigd de prijs voor leveringen en diensten aan te passen, bijvoorbeeld in het geval leveranciers een hogere prijs rekenen aan Interium Vastgoed Beheer BV.

6. Overdraagbaarheid
De Member kan het Membership niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen. Ook is het de Member niet toegestaan individuele rechten op verplichtingen aan een derde over te dragen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:82 lid 2 BW.
Interium Vastgoed Beheer BV is gerechtigd het Membership aan een derde geheel of gedeeltelijk over te dragen. Interium Vastgoed Beheer BV zal het Membership alleen overdragen aan een derde van goede naam en faam.

Gebruik

7. Kantoorgebruik
De Werkplek mag alleen door een Gebruiker worden bestemd om te worden gebruikt voor kantoordoeleinden. Evenmin is het toegestaan de Interium Vastgoed Beheer BV-Locatie in het handelsregister van de KvK op te geven als feitelijke en/of juridische plaats van vestiging. Deze verboden gelden voor zowel de Member als de Gebruiker. Interium Vastgoed Beheer BV handhaaft deze afspraak actief. Bij niet nakoming is Interium Vastgoed Beheer BV gerechtigd het Membership per direct schriftelijk door opzegging te laten eindigen.

8. Interium Vastgoed Beheer BV – openingstijden
Gebruik van een Werkplek door een Gebruiker vindt plaats gedurende de openingstijden van een Interium Vastgoed Beheer BV-Locatie. De openingstijden staan weergegeven op de Website en kunnen aan wijziging onderhevig zijn (ook ten aanzien van, om een voorbeeld te noemen, onderhoudswerkzaamheden en/of calamiteiten).

9. Huisregels
De Gebruiker dient zich dusdanig te gedragen dat geen overlast wordt veroorzaakt. Deze en andere huisregels zijn neergelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement geldt binnen de Interium Vastgoed Beheer BV-Locaties. De Member alsmede de Gebruiker zijn daaraan gebonden. Het toepasselijke Huishoudelijk Reglement ligt op elke Interium Vastgoed Beheer BV-Locatie ter inzage bij de locatiemanager en is tevens in te zien in de app-omgeving. Het Huishoudelijk Reglement kan aan wijziging onderhevig zijn.

10. Fair Use
Gebruik van de Werkplek (waaronder ook te verstaan nutsvoorzieningen en internet) en leveringen en diensten geschiedt op basis van Fair Use. Onder “Fair Use” verstaat Interium Vastgoed Beheer BV dat de Gebruiker in redelijkheid gebruik maakt van de ter beschikking gestelde (digitale) middelen, redelijk gezien de aard van het gebruik (Werkplek in een zakelijke kantooromgeving, werkgerelateerd) en hetgeen redelijkerwijs in een vergelijkbare setting door een gemiddelde Gebruiker aan (digitale) middelen wordt gebruikt. In het geval Interium Vastgoed Beheer BV van mening is dat geen sprake is van Fair Use, zal daarvan ter plaatse mededeling worden gedaan. Wordt het gedrag na de mededeling niet aangepast, dan volgt een schriftelijke waarschuwing aan de Gebruiker en Memer. Wordt het gebruik naar aanleiding van de schriftelijke mededeling wederom niet aangepast, dan behoudt Interium Vastgoed Beheer BV zich het recht voor de Gebruiker de toegang tot Interium Vastgoed Beheer BV-Locaties te ontzeggen.

11. Service Level
Interium Vastgoed Beheer BV spant zich in de Werkplek functioneel ter beschikking te stellen aan de Gebruiker (waartoe ook wordt verstaan een functioneel internet acces point/ WIFI). Aanvullend spant Interium Vastgoed Beheer BV zich in de aanvullende leveringen en diensten op de afgesproken momenten, of anders zo spoedig mogelijk, te leveren dan wel te laten leveren. Ondanks de inspanning van Interium Vastgoed Beheer BV, kan het voorkomen dat de Werkplek en/of de aanvullende leveringen en/of diensten incidenteel niet, niet volledig en/of niet tijdig beschikbaar zijn. Denk dan aan een calamiteit, onderhoud (correctief dan wel preventief), overmacht en/of onvoorziene omstandigheden, etc. In het geval van niet, niet volledige en/of niet tijdige beschikbaarheid, spant Interium Vastgoed Beheer BV zich in de Gebruiker een alternatieve Werkplek te bieden binnen, dan wel aanvullende leveringen en diensten te leveren of te laten leveren vanuit, een andere Interium Vastgoed Beheer BV-Locatie. Dat kan, ondanks de redelijke inspanningen van Interium Vastgoed Beheer BV, op een ander moment zijn dan initieel overeengekomen. Interium Vastgoed Beheer BV is niet aansprakelijk voor het niet, niet volledig en/of niet tijdig beschikbaar zijn van een Werkplek (waartoe ook wordt verstaan het niet of niet voldoende beschikbaar zijn van internet acces / WIFI). Evenmin is Interium Vastgoed Beheer BV aansprakelijk voor het niet, niet volledig en/of niet tijdig beschikbaar zijn van aanvullende leveringen en diensten (die Interium Vastgoed Beheer BV grotendeels inkoopt bij derden).

12. Aansprakelijkheid
In aanvulling op andere afspraken in deze Algemene Voorwaarden aangaande aansprakelijkheid, is elke aansprakelijkheid van Interium Vastgoed Beheer BV voor gevolgschade uitgesloten. Onder gevolgschade wordt verstaan schade die niet een direct gevolg is van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Voorbeelden daarvan zijn: winstderving, omzetderving, productieverlies, beschadiging van data, waardevermindering (daaronder ook verstaan verlies van besparingen, fiscale voordelen die teniet gaan, etc). Elke aansprakelijkheid van Interium Vastgoed Beheer BV is beperkt tot maximaal de som van de door de Member aan Interium Vastgoed Beheer BV betaalde Membership vergoeding op jaarbasis (januari – december), met een maximum van €25.000,–.

13. Internet acces point – WIFI
Interium Vastgoed Beheer BV levert ten behoeve van het gebruik van de Werkplek door de Gebruiker draadloos internet via een open/ publiek netwerk. Het is aan de Gebruiker zelf de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen (zoals codering en antivirus protectie) welke de Gebruiker noodzakelijk acht. Interium Vastgoed Beheer BV is niet aansprakelijk voor schade aan ICT-systemen en hardware van de Member/ Gebruiker.

14. Verzekeringen
De Member beschikt over een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waarop de belangen van de Gebruiker zijn meeverzekerd. Interium Vastgoed Beheer BV is niet aansprakelijk voor schade aan, en/of diefstal van, eigendommen van de Gebruiker en/of van de Member.

Screening Member en privacy

15. Screening
Op grond van governance wet- en regelgeving van toepassing op Interium Vastgoed Beheer BV, dient Interium Vastgoed Beheer BV bepaalde specifieke controles uit te voeren en/of onderzoek te doen naar de Member als onderdeel van het klant acceptatie proces. Voor zover van toepassing, kan op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) gelden dat Interium Vastgoed Beheer BV voor bepaalde vormen van dienstverlening een cliëntenderzoek verricht. Ook kan Interium Vastgoed Beheer BV gehouden zijn een onderzoek in te stellen naar mogelijk ongebruikelijke transacties. In dat verband moet Interium Vastgoed Beheer BV vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar (“Ultimate Beneficial Owner” of “UBO”) is van de Member. Deze controles worden uitgevoerd door Interium Vastgoed Beheer BV ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, maar ook gedurende de looptijd daarvan. De Member verleent aan de onderzoeken van Interium Vastgoed Beheer BV zijn medewerking. Indien uit voorafgaand en/of regulier onderzoek mocht blijken dat Interium Vastgoed Beheer BV bezwaren heeft tegen de Member, dan behoudt Interium Vastgoed Beheer BV zich het recht voor om de overeenkomst niet met Member te sluiten dan wel de overeenkomst met directe ingang (tussentijds) te beëindigen. Waar nodig kan Interium Vastgoed Beheer BV ertoe besluiten een melding te doen aan de Financial Intelligence Unit, www.fiu-nederland.nl. Indien Interium Vastgoed Beheer BV op deze grond de overeenkomst niet aangaat c.q. met directe ingang opzegt, is zij tot generlei schadevergoeding verschuldigd.

16. Persoonsgegevens
Interium Vastgoed Beheer BV verwerkt persoonsgegevens. Interium Vastgoed Beheer BV beschikt over persoonsgegevens omdat de Member en/of de Gebruiker deze aan Interium Vastgoed Beheer BV verstrekt ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. Interium Vastgoed Beheer BV is gerechtigd persoonsgegevens van de Member en van de Gebruiker te verwerken, aan derden te verstrekken en door te geven, op voorwaarde dat dit plaatsvindt:
a) ter uitvoering van deze overeenkomst, daaronder mede te verstaan het verstrekken van persoonsgegevens aan onderhoudspartijen en/of dienstverleners waarmee Interium Vastgoed Beheer BV een overeenkomst heeft gesloten ter uitvoering van de overeenkomst met de Member;
b) teneinde de Member alsmede de Gebruiker toegang te geven tot de Interium Vastgoed Beheer BV app waarbij de Werkplek alsmede aanvullende leveringen en diensten kunnen worden gereserveerd;
c) voor het verstrekken van informatie over nieuwe of voor de Member/Gebruiker nuttige producten, leveringen en diensten van Interium Vastgoed Beheer BV of andere organisaties, die Interium Vastgoed Beheer BV voor de Member/Gebruiker interessant acht in het kader van het gebruik van een Werkplek;
d) ter voldoening –in dien van toepassing – aan de Wwft en/of screeningsverplichtingen naar de (UBO van de) Member.
Op de Website is de volledige Privacy-Verklaring in te zien.

Betalingen

17. Betaaltermijn, incasso en indexering
De betaaltermijn bedraagt 14 kalenderdagen. Betaling vindt plaats door middel van de via de Website gekozen betaalmethode. In het geval van automatische incasso zal de inning uiterlijk op de eerste dag van de maand geschieden. De maandelijkse betalingsverplichting van de Member wordt jaarlijks, per 1 januari, verhoogd met een procentueel bedrag over de betalingsverplichting van het voorgaande jaar. De procentuele verhoging is gelijk aan de verhoging van de CPI-index, zoals gepubliceerd door het CBS. Verhogingen van de kosten van leveringen en diensten worden ofwel op gelijke wijze verhoogd, ofwel aan de Member doorbelast op grond van de (verhoogde) vergoeding die Interium Vastgoed Beheer BV aan de ingeschakelde dienstverlener/ leverancier verschuldigd is.
Alternatieve betaalafspraken zijn op individuele basis beschikbaar. De meest actuele prijzen staan op de Website.

18. Niet, niet tijdige of niet volledige betaling
In het geval een Member voor meer dan 30 dagen in verzuim is met het voldoen aan een betalingsverplichting, is Interium Vastgoed Beheer BV gerechtigd de Gebruiker niet langer toe te laten tot de Interium Vastgoed Beheer BV-Locatie. Ook is Interium Vastgoed Beheer BV alsdan gerechtigd de overeenkomst wegens tekortkoming in de nakoming te ontbinden. Het opschorten van verplichtingen door Interium Vastgoed Beheer BV en/of de ontbinding van de overeenkomst, laat de betalingsverplichting van de Member onverlet.
In alle gevallen waarin Interium Vastgoed Beheer BV een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan de Member doet uitbrengen, of ingeval van procedures tegen de Member om nakoming van de overeenkomst te dwingen, is de Member verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan Interium Vastgoed Beheer BV te voldoen.

Einde van de overeenkomst

19. Einde overeenkomst
De overeenkomst kan worden beëindigd op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, is de overeenkomst door zowel Interium Vastgoed Beheer BV als de Member opzegbaar met gebruikmaking van een opzegtermijn van tenminste één maand. Opzegging kan alleen plaatsvinden tegen het einde van een kalendermaand, waarmee wordt bedoeld dat de overeenkomst nimmer op een ander moment door opzegging kan eindigen dan de laatste kalenderdag van de maand (met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand).

20. Onmiddellijke beëindiging
Interium Vastgoed Beheer BV kan de overeenkomst op elk tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen, zonder een opzegtermijn in acht te behoeven nemen: insolventie van de Member waar dat in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.

21. Annulering
Het annuleren van een reeds geplaatste reservering is kosteloos mogelijk tot maximaal 24 uur voorafgaand aan de tijd en datum waarvoor de reservering is gemaakt. Het annuleren vindt plaats in de app omgeving en/of bookingstool via de Website. In het geval van annuleren later dan 24 uur van tevoren, is de volledige prijs van de reservering verschuldigd (te vermeerderen met belastingen).

Varia

22. Rangorde
De overeenkomst gaat in rang boven het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Wijkt de overeenkomst niet af van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, dan geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.

23. Slotbepaling
Indien een deel van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen tussen partijen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

24. Nederlands Recht
Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, niettegenstaande het recht van een partij op hoger beroep en/of cassatie.